Nasledovné materiály sú pre aktuálnych účastníkov kurzu Talgar ako pomôcka pre ich prax. Pre ostatných ktorý sa nezúčastňujú hlavnej, praktickej časti výuky na kurze to bude pripadať ako teória alebo filozofia. To je iba východisko, príprava ktoré je potrebné pretaviť do praxe.

YOGA SYMBOLOV KURZ 2019

Systém Talgar je syntézou psychotechník a energetických praktík našich predkov. V rámci neho v roku 2019 bude výuka zameraná na Yogu symbolov. V starej sanskrtskej symbolike je zakódovaná praktika yogy zahŕňajúca statický aj dynamický tréning vjány – qi, v takej podobe, na ktorú dnes už zabudli aj samotní Indovia.  Emócie v spojení s funkciami organizmu majú svoje symboly a spájajú vnútornú a vonkajšiu stránku človeka. Symbolika presne označovala  čisté emócie zodpovedajúce funkciám jednotlivých energetických dráh a systému energetických centier. Znamenali súlad vonkajšej a vnútornej časti človeka, jeho tiel, vesmírov. Pocity a emócie objavujúce sa pri tréningoch, boli u praktikujúcich potvrdzovaním Jednoty vnútorného a vonkajšieho sveta. Emócie signalizovali harmóniu človeka. Sanskrtské symboly sú symbolikou SEBAVNÍMANIA. Existuje medzi nimi presná následnosť, ktorá sa prejavuje  v zostavách asán, v pránayáme, v praktikách dynamických aj statických  a v prežívaní emocionálneho zafarbenia.

V starých časoch objavili ako pomocou yogy symbolov preniknúť do svojho Jadra, rozvíjať svoju podstatu, ktorú dnes nazývame duchovnosťou. Tréningy na védskej symbolike zostali zachované aj pre nás vďaka majstrovi Don men/ ako v kláštoroch a ášramoch nazývali profesora Lenského/

Semináre kurzu budú zamerané na vnútorné aspekty hatha yogy v duchu pôvodných védskych tradícií, v prepojení na dynamický qikung. Nejedná sa o komerčnú jogu na báze svalovej mechaniky a  gymnastiky naučených pohybov. Nejedná sa ani o ezoterické kopírovanie východných náuk západným svetonázorom. Tréningový program je zameraný na podstatu človeka. Na jeho vnútorno - vonkajšiu rovnováhu.

Každý symbol slúži k stimulovaniu funkcií organizmu niektorým smerom. Tréning podľa symboliky učí ako zapínať čisté fázové stavy bez prímesí iných fáz. Symboly špeciálne poukazujú na miesta ktorým treba venovať zvláštnu pozornosť. Tieto miesta sú kľúčové, v ktorých jogín vnútorne pracuje pri asánach, pranayámach, mantrách, ...Pri pravidelnom tréningu yogy podľa symbolov sa rozvíja nová stránka vedomia človeka. Do jeho vedomia sa dostávajú informácie, ktoré sú v bežnom stave nedostupné.. Prostredníctvom tohto vedomia človek môže začať regulovať svoje nastavenie fyziológie a psychické funkcie.. Pre nezasväteného symbolika zostáva iba ornamentom. Pre zasväteného je symbolika presným návodom ako kde nadýchnuť, potiahnuť časť tela, zatonizovať meridián, stimulovať energetické centrum a podobne. Používanie princípov symboliky v bežnom živote napomáha adaptovať sám seba a svoje funkcie meniacim sa životným podmienkam. Yoga nevznikla z „nudy, pasie“, ale z nutnosti prežiť často v extrémnych podmienkach. Yoga symbolov je geniálna v tom, že je v nej všetko presné, jasné a jednoduché. Teoretizovanie je nahradené praktickosťou a funkčnosťou. Jej výhoda je v tom, že je dostupná aj pre netrénovaného človeka súčasnosti. Je pri tom obrátenie vnímania do svojho vnútra – introspekcia a určitý talent na  vypnutie diktatúry umu, jediného orgánu ktorý bráni rozvinúť svoje nové potenciálne vlastnosti.

 

Kurz yoga a qikung 2018- Seminár č.1

POLARIZÁCIA ČLOVEKA A PRÍRODY NA STAVY NA JANG A JIN, ZBAVENIE SA TUHOSTI VONKAJŠIEHO TELESNÉHO OBALU

Podstata človeka je nelineárna – mnohopolárna. Pre makro aj mikrokozmos platia rovnaké dharmy – zákony. 
Je to cyklické striedanie zmien, stavov. Cyklickosť sa nachádza v prírode, v zmysloch človeka, um je len dvojplorány. 
PRÍKLADY TAO a CHUM: nájdime príklady v prírode a vo svojom živote
PRÍKLADY CYKLICKOSTI: denný rytmus, ročný, 6 ročný, životný, situačný...
CHUM vytvára FORMY A SLÚŽI ICH ZACHOVÁVANIU /umenie, etika, morálka, západná jóga, vedecké metódy.../ CHUM rodí cennosti 
TAO FORMU ROZBLOKUJE, UVOĽŇUJE ,ODOBERÁ OHRANIČENIA 
ZBAVUJE MASY FORMY,TVRDOSTI, ROZPÚŠŤA HIERARCHIU V TAO sa rodí duchovnosť

6 BRÁN- PILIEROV:
Na Oriente rozvíjali predovšetkým orgány bezprostredného poznávania, zmyslový aparát. Rozvíjaniu samotného intelektu nepripisovali veľký význam nakoľko je cestou k zapínaniu procesov starnutia. Cenili si predovšetkým schopnosti, cit, a nie vedomosti. V západnej civilizácii sa cení a rozvíja predovšetkým orgán sprostredkovaného prijímania a poznávania – lineárny, podvojný intelekt. Poznávanie priamym spôsobom sa necení. Túto jednostrannosť kompenzuje prístup systému Talgar rozvíjaním priamych orgánov poznávania.

PRE PRAX:

Vnútorné je skúšobným kameňom. Ak nájdeme pocit potešenia - energie QI a k nemu pridáme vonkajšie pohyby, zmeny, variácie, skúmanie seba samého vo variáciách so zachovaním príjemnosti, tak RIEŠIME VŠETKY PROBLÉMY – zdravotné, aj sociálne. Ak u človeka dominuje jeho vonkajšok – telesnosť, mechanika, vytvára sa tuhý obal tela a obmedzujú sa možnosti človeka. Ak sa nezbavíme tuhej kôry, obalu tela, tak nezmôžeme nič nové získať, novú kvalitu, emóciu, vlastnosť, možnosť.RNA YOGA - AKO ZAČAŤ TRÉNINGY SEBAKORIGOVANIA

• VO SVOJOM VNÚTRI OBJAVUJEME ĽAHKOSŤ, NECITLIVOSŤ K MASE, ŽIVOTNOSŤ
• ZATAJENIE SA DO VNÚTRA – K VNÚTORNÉMU PRIDÁVANIE VONKAJŠIEHO POHYBU. Vonkajší pohyb je iba VYKONÁVATEĽ, IMPULZY IDÚ ZVNÚTRA

Poznámky k téme:https://www.facebook.com/notes/systém-talgar-slovensko/systém-talgar-fázové-stavy-kurz-rozvíjania-bioenergetického-intelektu/647174535483031/?fref=mentions

Qikung v štýle jang

Kurz yoga a qikung 2018- Seminár č.2

POLARIZÁCIA ČLOVEKA A PRÍRODY NA PASÍVNE AKTÍVNE FÁZY

6 FÁZ OTVÁRA 
6 FÁZ UZATVÁRA
RADOSTNÝ JANG –odblokuje, odoberá pasívny jin 
JANG 3 BOHATIEROV – zastavuje procesy TAO, prehlbuje otvorenie
OSV. JIN – odoberá jangové funkcie, odchádza z vonk sveta 
SLNEČNÝ JIN- zastavenie procesu, prehĺbenie uzavretia

1. AKTÍVNE FÁZY FORMUJÚCE – prispôsobenie podmienok sebe
2. PASÍVNE FÁZY NASYCUÚCE, odblokujúce formu, adaptácia na zmeny

1. Stupeň JIN -AKTIVITA - DÁVA ZÁKLAD pre JIN. Vytvára MASU/ tela, charakteru, psychiky, slúženie zákonom masy/ 
2. Stupeň JIN – rozkvetá na aktívnej fáze - zachováva, garancie, istoty, fáza upokojenia, pokánia, je pasívna k von. svetu. Dáva signály o stavu zabezpečenia, dostatočnosti, nabratí masy
1.ST.JANG – formovanie seba pod zmenené vonk. podmienky 
2.ST. JANG– rozpustenie ega, napĺňanie sa Jednotou

VZÁJOMNÉ VZŤAHY – opozície sú v protiklade- zrkadlovo obrátené 
A-U O-M
UMM pripravuje ALA ALLA pripravuje TOO , TOO pripavuje UCHG UCHG pripravuje UMM

PRE PRAX:
Právo vyvolať zmeny, zmeniť funkcie môže u človeka môže len potešenie. Len to má právo v organizme presúvať, korigovať funkcie. Premiestňovanie, oživovanie nechávame realizovať hravo, veselo. Pohybujeme sa vlnami, napĺňajúc sa ľahkosťou. Najprv vytvárame slobodný priestor do ktorého púšťame ľahkosť, svetlosť, slnečnosť. 
Ak vojdeme vnímaním do seba, kdesi sa zatajíme svojimi zmyslami, dýchaním, pohybmi, všetko čo budeme potom robiť /dýchať, hýbať sa, .../ – bude v prospech danáho miesta, oblasti. Nie mechanicky ale s potešením. Na stranu otvorenia aj uzavretia.

Kurz yoga a qikung 2018 - Seminár č.3

ŠTIEPENIE FÁZ NA MERIDIÁNOVÉ DVOJICE, SEBAMASÁŽE, PRÁNICKÉ DÝCHANIE - čuchový analyzátor

MERIDIÁNOVÝ SYSTÉM NEZNAMENÁ DRÁHY ČI KANÁLY V KTORÝCH PRÚDI AKÁSI ABSTRAKTNÁ ENERGIA. JE KOMPLEXOM AKTÍVNYCH BODOV - ČAKROU ROZLIATOU V TELESNOM PRIESTRANSTVE – KTORÉ KTOSI SYMBOLICKY SPOJIL PRE LEPŠIU NÁZORNOSŤ CERUZKOU. MERIDIÁN ZNAMENÁ KOMPLEX FUNKCIÍ A VLASTNOSTÍ.

VNÚTORNÉ ORGÁNY 
Každý meridiánový stav súvisí s určitým nastavením všetkých častí jedným smerom. Tu všetky vnútorné orgány sa podriadia a získajú tonálnosť dominujúcej fázy. Nereaguje len jeden orgán. Naopak, všetky pracujú na stranu lídra. Problémy vznikajú práve vtedy keď sa niektorá časť nechce zapojiť – „trucuje“. Tréningom sa zjednocuje organizmus tak, aby sa funkcie zapínali bez konfliktu a každá časť bola v súlade s celkom. Ako pôsobiť na svoje orgány a vnútorné procesy? Je to proces zosúladenia vonkajšej a vnútornej konfigurácie. Hľadáme takú pozíciu tela, nastavenie hmatu a ostatných analyzátorov kedy sa zapoja, odrazia vnútorné orgány vo vedomí. Z hypotetických orgánov sa takto stávajú pre človeka reálne. Vzniká systém vnútorno – vonkajšej rovnováhy. 
Z jednostrannosti CHUM je možné zrodiť zrniečko TAO – ZMENOU LÍDRA. V MERIDIÁNOVOM SYSTÉME MENÍME LÍDROV v harmonickom smere, postupe. / vo fyzike - SILA toku = CHUM, napätie= TAO/ 
Trénujeme dve šestice – dvojice otváracích a uzatváracích meridiánov a orgánov. Keď sa ich naučíme zastimulovať, daný orgán zareaguje stiahnutím, zúžením a svoj obsah posiela do vnútorného prostredia / u jinových orgánoch / alebo do vonkajšieho prostredia / pri jangových orgánoch/. Dôležitým momentom tréningu je to, že sa orgány stimulujú ako do fázy otvorenia , tak aj do režimu uzavretia sa. Takto sa rozvíja každý vnútorný orgán v plnej miere a amplitúdnosti. Tréningom sa vytvára protiváha každodennému sťahovaniu vnútorných väzieb v organizme, spúšťajú sa procesy ozdravenia a omladzovania, spomaľuje sa biologický čas v organizme človeka.

PRE PRAX SEBAMASÁŽE : Sebamasáž a stimulácia procesov pomôckami 
1. Zachovávame smery stimulácie
2. Princíp POTEŠENIA
3. Stimulácia SPOJOVACIEHO TKANIVA – nie vonkajších svalov
4. Naučiť sa vnímať 2 strany: Vonkajšie vnímanie a vnútorné vnímanie naraz
5. Pôsobíme zvonka tak abystimulácia prenikala DOVNÚTRA
6. Meridián oživujeme NIE POVRCHNE ALE VNÚTORNE
6. POHRÚŽENIE SA DO SEBA DNU – vnímať zvnútra tonizáciu
7. Nie bodové vnímanie – ale koncentrácia na vnútornú odozvu

Kurz yoga a qikung 2018 - Seminár č.4

ZRAK: 
VNÚTORNÝ ZRAK 
Analyzátor zraku vyhodnocuje informácie prichádzajúce z vonkajšieho prostredia, na základe svojich zákonov. Sú to zákony lomu a skladania svetelného vlnenia. Okrem vonkajšieho videnia je možné zrakové analyzátory rozvinúť aj do svojho vnútra. Vnútorné videnie sa na západe cielene nerozvíja. Realizácia vnútorného videnia má svoju postupnosť, svoju abecedu, svoje kroky. 
Energetika sa prostredníctvom všetkých vstupov diferencuje na dve základné, protichodné strany. Energetickej fáze otvorenia sa smerom von – jang, zodpovedá periférne videnie so zrakom roztiahnutým do šírky. Je to spôsob pozerania, ktorý sa dostavuje, keď vyjdeme na horský hrebeň a kocháme sa nekonečným obzorom, náš pohľad sa roztiahne do celého priestoru bez koncentrácie na jedno miesto. Kvalite otvorenia zodpovedá sledovanie s emóciami, videnie s naplno pracujúcimi a energeticky fungujúcimi očami, s pocitom úžasu, entuziazmu a radosti. Tak ako sa u malých detí objavuje pohľad s hltajúcimi očami, plnými nadšenia, úžasu a záujmu, keď uvidia niečo čo ich naplno zaujme. Ich oči sú plné emócií a vyjadrujú plnú kontaktnosť. Pritom môžu vidieť niečo čo dospelého už dávno nezaujíma a nevyvoláva v ňom žiadne emócie, nezapne jeho stimulátory. Ten prejde okolo nevšímavo, s nereagujúcim pohľadom. 
Na opačnej strane vo fáze jinového stavu, fázy uzavretia sa, nekontaktnosti, sa pohľad koncentruje. Je to pohľad zužujúci zorné pole a vylučujúci vonkajší svet. Vo fáze kontaktnosti človeku neujde žiadny pohyb, žiadne gesto, či mimika spoločníka, žiadna zmena vo vonkajšom svete, všetko prijíma, je kontaktný. Naproti tomu vo fáze uzavretia človek prestáva vnímať svoje okolie. Keď sa zamyslíme a ponárame stále hlbšie do svojich myšlienok, do svojho vnútra, prestávame vnímať okolie. 
Máme síce otvorené oči, ale naša vnímavosť podľa stupňa uzavretia, klesá. Nevnímame. Zadívame sa do prázdna, alebo do jedného bodu, a koncentrujeme sa na naše myšlienky, vnútorný svet. Je to obdoba procesov ktoré sa zapínajú pri hypnóze. Hypnotizovaného tiež koncentrujú na jeden bod, na hypnotický krištál, na prst, na obraz. Keď prichádzame z aktívnej fázy otvorenia, alebo bežnejšie uzavretia, domov, a sadáme si od kresla a začneme sledovať televízor, zapíname pasívnu fázu uzavretia. Sledujúc program v televízore sa dostávame do polohypnotického stavu. Zužujeme naše pole prijímania informácií a ponárame sa hlbšie do seba. Vonkajšie podnety si pritom prestávame všímať, v prípade ak budú intenzívne, a my si neželáme vytrhnúť sa zo stavu, budú nám vadiť.
Na západe došlo ku skresleniu metódy, v jej význame. Nekriticky sa preberá a používa napr. koncentrácia na jeden bod. Zástancovia jógy alebo qikung v západnom chápaní používajú túto techniku, ktorá sa im vynikajúco darí. Už dosť stiahnutú fyziológiu, rozsah emócií a psychických funkcií si týmto postupom, prostredníctvom analyzátora zraku zužujú ešte viac. My predovšetkým potrebujeme rozvíjať šírku pohľadu, videnie bočné a zadné. Talent priameho, skoncentrovaného videnia máme dostatočne rozvinutý. 
O čo viac rozvinieme vnútorné videnie, o to viac sa rozvinie aj videnie vonkajšie. Keď si človek osvojí videnie vnútorných procesov, ich riadenia, bude schopný vnímať aj energetické vlastnosti a vnútornú potenciu ľudí okolo seba. Môžeme ta krozvíjať videní polí človeka, zvierat, rastlín a iných bytostí.

S energetikou zrakového aparátu súvisia farby. Otváracie jangové farby sú: bledomodrá, purpurová a žltá. Uzatváracie, jinové farby sú: červená, zelená a tmavomodrá. Tri farby vytvárajú bielu. Tá vzniká spojením troch jangových ako aj spojením troch jinových farieb. Obrátenou stranou dvoch trojíc je čierna farba. V symbolickom jazyku : A + B + C = 0
Pri rozvíjaní vnútorného videnia je dôležitý moment prelomenia zákonov vonkajšieho videnia, ich prechod dovnútra. Trénujem postup s farbami vonkajšími a ich vnútornou odozvou. Zapájame jestvujúci zrakový analyzátor novým spôsobom.

PRE PRAX:
Základný tréning periférneho rozostreného videnia a vnímanie farieb s ich odrazom. Postupne farby vyvolávame podľa následnosti energetických fáz.