I

TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK® tradície našich predkov pre ozdravenie tela a ducha

V z d e l á v a c í   p r o g r a m  

TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK®

Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní ISCO-08   code: 3230 

Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny  

Kurz slúži na osvojenie si hlbokých princípov naturopatie. Program je zameraný na komplexné riešenie príčiny problémov súčasného človeka s použitím  tradičných skúseností starých  civilizácií. Dané poznatky sú  podané modernou terminológiou.

Postupy a metódy ozdravenia organizmu vyučované v danom programe sa týkajú celého komplexu funkcií organizmu, ktoré tradične našimi predkami nazývali stavom človeka. Školenie špecialistov sa netýka osvojovania si izolovaných metód liečby určitého konkrétneho ochorenia. Chorobný stav je len následkom straty rovnováhy organizmu. Pre celkové a úplné uzdravenie, je dôležité zapnúť mechanizmus obnovy stratených a oslabených funkcií, vychádzajúc z harmonickej rovnováhy tela, psychiky a ducha. Úplne zrekonštruovať oslabené a stratené funkcie človeka je možné iba pôsobením na jeho vnútorný stav. Tým napomáhame  odstraňovať príčiny, ktoré viedli k strate rovnováhy. Keď nebudú príčiny, nebudú ani následky.

Ponúkaný vzdelávací program je zameraný na výučbu postupov slúžiacich reorganizácii vnútorných procesov organizmu v závislosti od jeho charakteru, za účelom aktivácie vlastných liečivých síl. S rôznymi charaktermi súvisia rôzne patologické stavy. V prvom rade je potrebné rozlíšiť jednotlivé fázové stavy človeka. Každá konkrétna fáza môže byť nepatologická alebo konfliktná vyvolávajúca dysbalancie. V rámci programu sa vyučujú prejavy a súvislosti  fázového charakteru človeka a jeho zdravia. Osvojuje sa  psychológia patologických stavov a spôsoby jeho diagnostiky. Terapeuti získajú teoretické poznatky aké nástroje je možné použiť pre reguláciu stavu človeka a praktické návyky ako ich aplikovať. V procese poskytovaných procedúr a aktívnych tréningov sa formuje podstata človeka: jeho osobný fázový stav, ktorý zosúlaďuje jeho charakter, fungovanie fyziológie a emocionálne reakcie. Pritom sa  začnú strácať chorobné symptómy a príčiny problémov. Tie vznikajú zablokovaním sa v určitej fáze energetického cyklu. Rozpoznaním koreňov problému a vyvedením človeka z patologickej fázy sa automaticky a prirodzene zapína mechanizmus ozdravenia organizmu a zvyšovania jeho bioenergetickej kapacity, revitalizácie. Na prvom mieste sa nachádza zosúladenie vnútorných procesov, biologických fáz človeka. Pokiaľ zostáva organizmus vnútorne rozladený, nepomôžu žiadne prostriedky prijímané zvonka. Nebude na ne organizmus reagovať a budú bez podstatného účinku vylúčené z organizmu. Pre efektívne ozdravenie je najpodstatnejšie harmonizovať biologické cykly človeka. Vtedy sa odstraňuje vnútorná asymetria a následky nerovnováhy sa automaticky strácajú.

Diagnostika  fázového stavu umožní pochopiť príčiny narušenia zdravia organizmu, spoznať psychologické črty a problémy svojho charakteru, nájsť svoje rezervy a slabé miesta. Diferenciácia stravy podľa fázových stavov umožňuje zvoliť stravu podľa aktuálneho charakteru človeka. Meridiánová energetická  gymnastika je profylaktikou narušení zdravia a silným nástrojom pre korekcie už vzniknutých problémov. Živicu ako stimulujúci prostriedok používali v Číne už pred 3 tisíc rokmi. Živicové kúpele doktora Zalmanovaposkytujú možnosť ozdravenia človeka  obnovením priepustnosti jeho kapilár. Súčasťou kurzu je osvojenie si základov teórie kapilaroterapie, na  základe ktorej živicové kúpele fungujú. Daná metóda obnovuje  kapilárny krvný obeh v tkanivách. Zároveň zosilňuje vylučovanie odpadových toxických  látok, produktov metabolizmu organizmu. Metóda takýmto spôsobom normalizuje život buniek organizmu. Hĺbková meridiánová masáž nohami sa uskutočňuje vo vzájomnej spolupráci terapeuta a pacienta. Podporuje prácu vnútorných orgánov a všetkých kľúčových systémov organizmu. Uskutočňuje sa v súlade s meridiánovým systémom a je sprevádzaná mudrami a špeciálnym spôsobom dýchania. Metóda srdcového pulzu. Zmenou charakteru pulzu sa mení fyziologický stav človeka a nastavenie jeho emócií. Daná metóda pôsobí predovšetkým na nervový systém a urýchľuje vnútornú reorganizáciu procesov zotavenia organizmu. Prostredníctvom pulzácie je možné posilniť deficitné psycho emocionálne stavy. Pozdrav Slnku v energetickej variante je nástrojom zapínania silových spojení medzi bunkami. Strava podľa charakteru človeka Vzdelávací program špecialistu východných ozdravovacích praktík vznikol s cieľom posilnenia adaptačných mechanizmov a zvýšenia energetického potenciálu človeka v dnešných zložitých podmienkach. Terapeutické thajsko yógové praktiky  ásan s asistenciou sú pre klienta pasívnou energetickou stimuláciou.  K praktikám vyučovaným na kurze patria doplnkové metódy ako čajový obrad, metóda sťahovania energetických zón, hĺbková masáž bránicou. Slúžia na efektívnu kompenzáciu nepriaznivých ekologických a sociálno spoločenských faktorov, ktoré vážne narúšajú zdravie súčasnej populácie.

SYLABUS KURZU 

FUNKCIE  ČLOVEKA  A VZŤAHY V JEHO ORGANIZME

VZÁJOMNÉ PREPOJENIE FUNKCIÍ: JEDNA  DOMINUJE  A DRUHÁ SLÚŽI

PROCESY TAO A CHUM,  FUKCIE  4, 6, 12 FÁZ

MERIDIÁN  -  KOMPLEXNÝ STAV ČLOVEKA  

TONIZÁCIA MERIDIÁNU A TONIZÁCIA ORGÁNU   

TONIZAČNÉ  BODY A SEDATÍVNE BODY

TONIZÁCIA MERIDIÁNU  - TONIZÁCIA ORGÁNU        

PREPOLARIZÁCIA FUNKCIÍ – MECHANIZMUS PROTIKLADOV

P A T O L Ó G I E  F Á Z -  ICH   S Y M P T Ó M Y  A  S PO S O B Y  R I E Š E N I A 

PATOLÓGIA MER. SLINIVKY - ULU A JEJ RIEŠENIE

PATOLÓGIAMER: SRDCA  MIL  A JEJ RIEŠENIE

PATOLÓGIA MER. OBLIČIEK  IRI A JEJ RIEŠENIE

PATOLÓGIA MER. PERIKARDU  MIN  A JEJ RIEŠENIE

PATOLÓGIA ME. PEČENE REČI A JEJ RIEŠENIE

PATOLÓGIA MER. PĽÚC DUM A JEJ RIEŠENIE

MECHANIZMUS STIMULÁCIE

POZITÍVNE EMÓCIE JANG a POZITÍVNE EMÓCIE JIN. / kedy nie je vnútorno vonkajšie protirečenie/

NÁSTROJE ZMENY STAVU - PRECHODU DO ĎALŠEJ FÁZY

ZMYSLOVÉ  ANALYZÁTORY:  analógie TAO aj CHUM

PROSTRIEDKY KOREKCIE PATOLOGICKÉHO FÁZOVÉHO STAVU:    

Stimulácia zraku farbami, druhy farieb a fyziológia

Stimulácia sluchu zvukmi, druhy hudby a fyziológia                                                  

Stimulácia hmatu, masáže, poloha tela, vodoliečba, pôsobenie teplom a chladom

Stimulácia čuchu vôňami, druhy vôní

Diferencovanie stravy podľa charakteru fázových stavov                                                                                                     

Telesnosť – tréning qikung a yogy                                                                                           

ORIENTÁCIA V STAVOCH  ĽUDÍ:

PATOLÓGIE 1. TYPU V AKTÍVNYCH FÁZACH UZAVRETIA  JIN

PATOLÓGIE 2. TYPU V PASÍVNYCH FÁZACHUZAVRETIA JIN

TESTOVANIE  FÁZOVÝCH STAVOV: zrakový test, čuchový, test, testovanie dýchacích stereotypov

STRATÉGIA STIMULÁCIE - NEMENÍME PROSTRIEDKY ALE FÁZOVÝ STAV

KOREKCIA STAVU PULZOM, MASÁŽOU, ENERGETICKOU GYMNASTIKOU

TONIZÁCIA  MERIDIÁNOVÝCH FÁZ

NÁSLEDNOSŤ TONIZÁCIE PO SPRIAZNENÝCH SKUPINÁCH

DVE VARIANTY RIEŠENIA PROBLÉMOV SÚVISIACICH S CHARAKEROM   

CYKLICKOSŤ FÁZ V PRAXI

RIADENIE FORMUJÚCEHO TELA  - ZAPÍNANIE MEDZIBUNKOVÝCH SPOJENÍ

POSTUP OBNOVY ZÚŽENÝCH FUNKCÍ 

NÁSTROJE PRE VÝCHOD Z PATOLOGICKÝCH STAVOV                                

PSYCHOLÓGIA FÁZOVÝCH STAVOV

PSYCHOEMOCIONÁLNA A FYZIOLOGICKÁ MERIDIÁNOVÁ GYMNASTIKA - podrobná metodika tréningu

GYMNASTIKA VNÚTORNÝCH ORGÁNOV- podrobná metodika tréningu

ŽIVICOVÉ KÚPELE ZALMANOVA – podrobná metodika použitia

YOGA PULZU   A  MOŽNOSTI  APLIKÁCIE PULZU – podrobná metodika použitia

HĹBKOVÁ MERIDIÁNOVÁ  MASÁŽ NOHAMI – podrobná metodika aplikácie

UVOĽŇOVACIE TECHNIKY - metodika aplikácie

DOPLNKOVÉ METÓDY - čajový obrad pre reguláciu krvného tlaku, metóda stimulácie nervového systému sťahovaním, masáž bránicou

 Očista energetiky voskom - rituál odlievania do vosku

Anotácia kurzu TOP Terapeut 2019

Doplnený program pre rok 2019