• TAO MÚDROSTI

  MYSLENÍM K ZDRAVIU A NEKONFLIKTNOSTI
  Kľúč k šťastnému životu

  KNIHA VENOVANÁ JADRU ČLOVEKA – JEHO NÁVRATU K HARMÓNII S PRÍRODOU, K JEDNOTE VNÚTORNÉHO A VONKAJŠIEHO JA

  Táto kniha odhaľuje vnútro človeka, vniká až do „špiku jeho kostí“. Preniká skrz zdanlivé hodnoty a istoty, ktorých sa držíme ako sa topiaci drží stebla. Obracia zdanlivú hierarchiu člo­veka hore nohami. Rozpúšťa pevné pravidlá myslenia a s nimi aj skostnatené tvrdé kryštály v organizme. Osviežuje myseľ a súčasne fyziológiu. Oslobodzu­je človeka nielen od nánosov zbytočných usadenín, ale aj od posluhovania primitívnej lineárnej podvojnosti. Táto kniha je venovaná umeniu ako uvoľniť, rozpustiť a nesťahovať seba samého ani svoje okolie. To, čomu sa v západnej civilizácii dnes nikto nevenuje, na čo nie sú metódy ani špecialisti. Všetky podstatné problémy, starosti a choroby súčasnosti spôsobuje nadmerné sťa­hovanie, zužovanie, ktoré je potrebné odblokovať. Čo myseľ vyformuje, to fyziológia čestne splní. Aká je naša myseľ, taký je aj náš organizmus a také je telo našich okolností a udalostí, ktoré nás stretávajú v živote.

  Kniha je doplnená úvodnými praktikami myslenia a testom fázového stavu.

  Rozsah: 140 strán

  Vydavateľ: Asociácia orientálnych umení a metód © 2015

  T ÉMA KNIHY:

  Po prvýkrát sa v knižnej podobe ozrejmujú princípy podľa ktorých funguje naša podstata. Našim základom je náš duch, náš charakter, ktorý zjednocuje fyziológiu, psychoemocionálnu bázu a spôsob myslenia a reagovania každého z nás. Knižka sa zaoberá súvislosťami myslenia a biologickej sféry človeka. Ozrejmuje sebablokovanie človeka, ktoré je jeho najväčším nepriateľom a zároveň aj šancou na prerod. Knižka sa podrobne venuje vysvetleniu toho faktu, ako podvedomé, navonok nezrejmé blokovanie seba samého posúva každého na hranicu. Na hranicu medzi šťastím a utrpením, zdravím a chorobou, harmóniou a deštrukciou. Kniha rozvíja tému ako sa naše hranice stávajú našimi učiteľmi. Dáva praktický návod ako sa dá rozvíjať na prekážkach, ktoré sa v živote objavujú, ako sa stať tekutým, vláčnym, ohybným a adaptabilným vo svojom duchu aj tele, tak ako tečúca voda ktorá obmýva svoje koryto a prispôsobuje sa prekážkam, na ktorých naberá silu. Témou knižky je možnosť prerodu. Prerodu seba samého zo svojho vlastného vnútra.

  INŠPIRÁCIA
  Prvotnou inšpiráciou k napísaniu tejto knihy boli signály o trápení, strádaní, konfliktoch, utrpení človeka, prichádzajúce z rôznych strán. Každý človek hovoriaci o sebe, nevedomky vždy ukazuje prstom na svoje obmedzenia, na hranice, na to, kde sa mu nedarí, kde došlo k zastaveniu procesu radosti, šťastia, kde ho čo bolí, trápi. Málokto dáva signály o tom kde sa mu darí a kde všetko ide ako po masle. Niekedy sa hranice prejavujú slovami hovoriacimi o tom čo vadí a čoho by sme sa chceli zbaviť. Rovnako slová týkajúce sa toho čo by sme chceli mať, získať, po akých vlastnostiach túžime, sú signálom pocitu nedostatočnosti, nespokojnosti s existujúcim stavom. Signalizujú dosiahnutú hranicu vo funkciách samotného človeka. A nakoniec aj chválenie sa tým čo vieme, čo dokážeme a čo máme, vo svojej podstate hovorí o tom, čo nemáme, kde sme v mínuse, kde sme dostali kopanec. Poukázať na možnosti ako vyjsť von z problémov, ako nájsť riešenia vnútornou adaptáciou na vonkajšie okolnosti, bolo prvotnou pohnútkou k napísaniu knihy.

  Ďalšou inšpiráciou k napísaniu knihy boli moje vlastné skúsenosti s praktikami umožňujúcimi posúvať svoje osobné hranice. S tým ako ich posúvať v prospech života na rozšírenie svojich možností, funkcií a emócií. Sú to skúsenosti odovzdávané po stáročiach a tisícročiach mudrcmi, praktikmi starých civilizácií, ktorí sa zoberali formovaním vnútorného kozmu človeka. Je to oblasť východu. Západné metódy sú obrátené naopak, na riadenie vonkajších síl a formovanie vonkajšieho prostredia. Útržky starých učení ktoré prichádzajú z času na čas do nášho sveta bývajú často neúplné a skreslené umom, myslením človeka západnej civilizácie. Nepochopenie metód vzniknutých v iných oblastiach, ich mechanická interpretácia, naopak môže funkcie človeka zúžiť, obmedziť. Preto v knihe uvádzam presné algoritmy na základe ktorých ovplyvňujeme sami seba a okolnosti svojho života formou svojho zmýšľania. To umožňuje pochopiť to ako spolu súvisia naša psychika, emócie, fyziológia, naše vzťahy a ako ich môžeme vedome riadiť.

  Veľkou inšpiráciu pre vznik knihy bolo životné dielo profesora Lenského, ktorému osobne vďačím za sprístupnenie podstaty mnohopolárnych praktík, ktoré sa nachádzajú v yoge, budhizme, taoizme, sankje, qikung a ďalších tradíciách založených na nepodvojnom ume.

  Úprimne ti ďakujem za vydanie tejto poslednej knihy, myslím že lepšiu knihu som v živote nečítal.

 • Kniha vysvetľuje
  Tajomstvá zázraku vnútornej premeny
  Umenie reálne ohodnotiť seba samého Čo prináša to, ak sa zbavíme sebaklamu
  Ako sa vyhnúť utrpeniu zmenou postoja k vonkajšiemu svetu
  Ako objaviť rovnováhu medzi tým, čo chcieť a čo nechcieť, čo nám patrí a čo nie
  Na akých pravidlách funguje myslenie a ako je možné ho meniť v náš prospech
  Aké sú vlastnosti myslenia človeka a ako sa odrážajú v stave jeho organizmu
  Čo je v skutočnosti karma a ako sa s ňou dá vysporiadať
  Ako vnútorná konfliktnosť v človeku obmedzuje jeho organizmus
  Ako pracujú naše podvedomé inštinkty
  Či je šanca zmeniť sám seba v prospech života.
  Ako súvisí náš život od matrice nášho umu
  Čo je fázový stav a čo sú fázové zmeny
  Ako reagujú krvný obeh a medzibunkové spojenia na naše želania
  Nástup sebadeštrukcie na jednej strane a harmonický chod na druhej strane
  Vlastnosti človeka a ich úlohu v živote

  Kniha vyzýva:
  Nájdite východisko z problémov
  Znovuobjavte prirodzené ale potlačené vlastnosti našich zmyslov
  Oživte svoje stratené pozitívne emócie a rozvíjajte ich na prekážkach
  Pestujte si vlastnosti Tu a Teraz, ktoré omladzujú organizmus
  Otestujte si svoj fázový stav
  Začnite s praktikami smerujúcimi k harmónii
  Osvojte si prastaré umenie nastolenia JEDNOTY WU WEI


  Kniha dáva odpovede na otázky:
  Čo je podstatou človeka?
  Prečo a ako ovplyvňujú algoritmy nášho umu život, ktorý žijeme?
  Rozhodujeme sa slobodne, alebo slúžime svojmu stavu a jeho ohraničeniam?
  Čo je psychická obranná reakcia, kto sú provokatéri tejto reakcie?
  Aké sú emócie človeka a ako ich prežíva v harmonickej a disharmonickej variante?
  Čo je kryštalizácia, zapríčiňujúca tuhnutia organizmu človeka?
  Kto je človek konania a kto človek tekutosti?
  Čím sa urýchľuje a čím sa spomaľuje proces starnutia človeka?
  Prečo a ako schopnosť zrieknutia sa rozmotáva to, čo um „zahustil“?
  Čo spôsobuje diktatúra jednej časti celku nad ostatnými časťami v človeku?
  Čo sú aktívne a pasívne fázy?
  Prečo je dnes dôležitá schopnosť udržiavať sa v aktívnych fázach?
  Akým spôsobom sa znečisťuje naša biosféra a čo je vnútornou ekológiou človeka?
  Ako nás blokuje vlastnosť nazvaná lineárnosť?
  Prečo snahou meniť iných nastáva tvrdnutie seba samého?
  Ako nás rozvíjajú naše omyly a chyby?
  Kedy je človek chorý a aká je cesta k ozdraveniu?
  Akú pascu v sebe skrýva zvýhodňovanie?
  Ako rozšíriť svoje adaptačné schopnosti?
  Ako zosúladiť svoj vnútorný svet s vonkajším svetom?
  Ako zostať fyzicky,mentálne a emocionálne pružný použitím princípov starého Orientu?
  Ako formovať svoj vlastný charakter a objednávať si ľubovoľný stav podľa potreby?
  ÚRYVOK Z KNIHY:

  Konfliktnosť človeka je znakom toho, že dosiahol kritický bod, od ktorého sa už ďalej nedokáže rozvíjať, posunúť. Je to symptóm jeho osobnej hranice, konca jeho životného priestoru. Stáva sa to, keď sa intuitívne nadhodnotil a nepodarilo sa mu získať to, čo podvedome očakával. Nevie pokračovať ďalej podľa plánu, ktorý je často automatický, neuvedomelý. Nastáva zastavenie emócií, vypnutie stimulácie. Už nemá pocity radosti zo života, z práce, z kontaktu s inými. Cíti krivdu, nespravodlivosť, zaujatosť. Má pocit, že mu ublížili, že si ho dostatočne nevážia, alebo že ho nevedia dostatočne ohodnotiť, že siahli na jeho istoty, garancie, že sa nesprávajú k nemu tak, ako to vyplýva z jeho postavenia v abstraktnej hierarchii. Očakáva pochvalu, poklony, pozornosť, prednosť. Háji pravdu – samozrejme svoju vlastnú, spravodlivosť a ďalšie nekonkrétne, abstraktné hodnoty, s ktorými rád operuje. Ak však dôjde k rozporu medzi jeho vnútornými prípravami, podvedomými očakávaniami a vonkajšou realitou, začína odmietať, vytýkať, kritizovať, pohoršovať sa a naprávať. Napráva, formuje to, čo sa líši od jeho vnútorných etalónov, noriem, vzorov.

  Knihu je možné objednať , mailom alebo telefonicky:

  0902810777,
  CENA KNIHY JE 20 € + poštovné 5€