TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVNÝCH PRAKTÍK

Click image to zoom

Price
500,00 EUR
Quantity
Description

Kurz je zameraný na osvojenie si diagnostiky, praktík a terapeutických postupov na báze skúseností našich predkov. V súčasnom svete, v ktorom nie je ľahké udržať svoje telesné a duševné zdravie, sa stávajú cennými skúsenosti a tradície našich predkov o fungovaní tela a ducha v jednote. Ich tradičné poznatky nám môžu byť nápomocné v tom ako zlepšiť svoj život, navrátiť a udržať stratené zdravie, nájsť duševnú vyrovnanosť a rozvinúť svoj skrytý vnútorný potenciál. Odborný vzdelávací program TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK je zameraný na komplexné riešenie príčin problémov súčasného človeka použitím tradičných skúseností našich predkov. Dané poznatky sú založené na tradičnej koncepcii jednoty organizmu človeka na nelineárnej báze. Sú podané súčasnou zrozumiteľnou terminológiou. Postupy a metódy ozdravenia v danom programe sa týkajú celého komplexu funkcií organizmu, ktoré tradične na Východe nazývali stavom človeka. Školenie špecialistov sa netýka osvojovania si izolovaných metód liečby určitého konkrétneho ochorenia. Chorobný stav je len následkom straty rovnováhy organizmu. Pre celkové a úplné uzdravenie, je dôležité zapnúť mechanizmus obnovy stratených alebo oslabených funkcií, vychádzajúc z harmonickej rovnováhy tela, psychiky a ducha. Úplne zrekonštruovať oslabené a stratené funkcie človeka je možné iba pôsobením na jeho vnútorný stav. Tým napomáhame odstraňovať príčiny, ktoré viedli k strate rovnováhy. Keď nebudú príčiny, nebudú ani následky. Ponúkaný vzdelávací program je zameraný na výučbu postupov slúžiacich reorganizovaniu a modifikovaniu vnútorných procesov organizmu ktorý sa dostal do dysbalancie. Postupy sú závislé od charakteru človeka a majú účel aktiváciu vlastných liečivých síl. S jednotlivými charaktermi súvisia rôzne patologické stavy. V prvom rade je potrebné rozlíšiť fázové stavy človeka. V rámci programu sú vyučované prejavy a súvislosti fázového charakteru človeka a jeho zdravia. Osvojuje sa psychológia patologických stavov a spôsoby diagnostiky stavu. Terapeuti získajú teoretické poznatky aké nástroje je možné použiť pre reguláciu funkčného stavu človeka a praktické návyky ako ich aplikovať. V procese procedúr a aktívnych tréningov sa formuje podstata človeka: jeho osobný fázový stav, ktorý zosúlaďuje jeho charakter, fungovanie jeho fyziológie, jeho emocionálne reakcie. Pritom sa začnú strácať chorobné symptómy a príčiny problémov. Tie vznikajú zablokovaním sa v určitej fáze energetického cyklu. Rozpoznaním koreňov problému a vyvedením človeka z patologickej fázy sa prirodzene zapína mechanizmus ozdravenia organizmu a zvyšovania jeho bioenergetickej kapacity, revitalizácie. Na prvom mieste sa nachádza zosúladenie vnútorných procesov, biologických fáz človeka. Pokiaľ zostáva organizmus rozladený, nepomôžu žiadne prostriedky prijímané zvonka. Pre efektívne ozdravenie je najpodstatnejšie harmonizovať biologické cykly človeka a obnoviť stratenú jednotu v systéme fáz. Vtedy sa odstraňuje vnútorná asymetria a následky nerovnováhy sa automaticky strácajú. Diagnostika fázového stavu umožní pochopiť príčiny narušenia zdravia organizmu, spoznať psychologické črty a problémy svojho charakteru, nájsť svoje rezervy a slabé miesta. Diferenciácia stravy podľa fázových stavov umožňuje zvoliť stravu podľa aktuálneho charakteru človeka. Ak je strava v rozpore so stavom organizmu, môže byť z nej vylúčená bez úžitku. Meridiánová energetická gymnastika je profylaktikou narušení zdravia a silným nástrojom pre korekcie už vzniknutých problémov. Živicové kúpele poskytujú možnosť ozdravenia človeka obnovením priepustnosti jeho kapilár. Živicu ako stimulujúci prostriedok používali v Číne už pred 3 tisíc rokmi. Súčasťou kurzu je osvojenie si základov teórie kapilaroterapie, doktora Zalmanova na základe ktorej živicové kúpele fungujú. Daná metóda obnovuje kapilárny krvný obeh v tkanivách. Zároveň zosilňuje vylučovanie odpadových toxických látok, produktov metabolizmu organizmu. Metóda normalizuje život tkanív a buniek organizmu. Hĺbková meridiánová masáž nohami sa uskutočňuje vo vzájomnej spolupráci terapeuta a pacienta. Podporuje prácu vnútorných orgánov a všetkých kľúčových systémov organizmu. Uskutočňuje sa v súlade s meridiánovým systémom a je sprevádzaná mudrami a špeciálnym spôsobom dýchania. Metóda srdcového pulzu. Zmenou charakteru pulzu sa mení fyziologický stav človeka a nastavenie jeho emócií. Daná metóda pôsobí predovšetkým na nervový systém a urýchľuje vnútornú reorganizáciu procesov zotavenia organizmu. Prostredníctvom pulzácie je možné posilniť deficitné psycho emocionálne stavy. Pozdrav Slnku v energetickej variante je nástrojom zapínania silových spojení medzi bunkami. Ďalšie pomocné metódy slúžia na účinné korigovanie a posilnenie adaptačných mechanizmov a zvýšenia energetického potenciálu človeka v dnešných zložitých podmienkach. Program TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK slúži na účinnú kompenzáciu nepriaznivých ekologických a sociálno spoločenských faktorov, ktoré vážne narúšajú zdravie súčasnej populácie.

Additional info

TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK ® Medzinárodná štandardná klasifikácia zamestnaní ISCO-08 code: 3230 Odborní pracovníci v oblasti tradičnej a alternatívnej medicíny Kurz pozostáva z dvoch blokov a domáceho samoštúdia. CELKOVÝ POČET HODÍN: 64 TERMÍN KURZU PRE ROK 2019: 1.časť: 4.-7.7. 2.časť: 18.-21.7. Začiatok výuky o 10.00 Ukončenie výuky o 17.00 MIESTO KURZU: určí sa CENA VÝUKY: 400€ Kurz je ukončení cerifikátom Asociácie. Účastníci kurzu obdržia metodické materiály pre samoštúdium. SYLABUS KURZU FUNKCIE ČLOVEKA A VZŤAHY V JEHO ORGANIZME VZÁJOMNÉ PREPOJENIE FUNKCIÍ: JEDNA DOMINUJE A DRUHÁ SLÚŽI PROCESY TAO A CHUM, FUKCIE 4, 6, 12 FÁZ MERIDIÁN - KOMPLEXNÝ STAV ČLOVEKA TONIZÁCIA MERIDIÁNU A TONIZÁCIA ORGÁNU TONIZAČNÉ BODY A SEDATÍVNE BODY TONIZÁCIA MERIDIÁNU - TONIZÁCIA ORGÁNU PREPOLARIZÁCIA FUNKCIÍ – MECHANIZMUS PROTIKLADOV P A T O L Ó G I E F Á Z - ICH S Y M P T Ó M Y A S PO S O B Y R I E Š E N I A PATOLÓGIA MER. SLINIVKY - ULU A JEJ RIEŠENIE PATOLÓGIAMER: SRDCA MIL A JEJ RIEŠENIE PATOLÓGIA MER. OBLIČIEK IRI A JEJ RIEŠENIE PATOLÓGIA MER. PERIKARDU MIN A JEJ RIEŠENIE PATOLÓGIA ME. PEČENE REČI A JEJ RIEŠENIE PATOLÓGIA MER. PĽÚC DUM A JEJ RIEŠENIE MECHANIZMUS STIMULÁCIE POZITÍVNE EMÓCIE JANG a POZITÍVNE EMÓCIE JIN. / kedy nie je vnútorno vonkajšie protirečenie/ NÁSTROJE ZMENY STAVU - PRECHODU DO ĎALŠEJ FÁZY ZMYSLOVÉ ANALYZÁTORY: analógie TAO aj CHUM PROSTRIEDKY KOREKCIE PATOLOGICKÉHO FÁZOVÉHO STAVU: Stimulácia zraku farbami, druhy farieb a fyziológia Stimulácia sluchu zvukmi, druhy hudby a fyziológia Stimulácia hmatu, masáže, poloha tela, vodoliečba, pôsobenie teplom a chladom Stimulácia čuchu vôňami, druhy vôní Diferencovanie stravy podľa fázových stavov Telesnosť – tréning qikung a yogy ORIENTÁCIA V STAVOCH ĽUDÍ: PATOLÓGIE 1. TYPU V AKTÍVNYCH FÁZACH UZAVRETIA JIN PATOLÓGIE 2. TYPU V PASÍVNYCH FÁZACHUZAVRETIA JIN TESTOVANIE FÁZOVÝCH STAVOV: zrakový test, čuchový, test, testovanie dýchacích stereotypov STRATÉGIA STIMULÁCIE - NEMENÍME PROSTRIEDKY ALE FÁZOVÝ STAV KOREKCIA STAVU PULZOM, MASÁŽOU, ENERGETICKOU GYMNASTIKOU TONIZÁCIA MERIDIÁNOVÝCH FÁZ NÁSLEDNOSŤ TONIZÁCIE PO SPRIAZNENÝCH SKUPINÁCH DVE VARIANTY RIEŠENIA PROBLÉMOV SÚVISIACICH S CHARAKEROM CYKLICKOSŤ FÁZ V PRAXI RIADENIE FORMUJÚCEHO TELA - ZAPÍNANIE MEDZIBUNKOVÝCH SPOJENÍ POSTUP OBNOVY ZÚŽENÝCH FUNKCÍ NÁSTROJE PRE VÝCHOD Z PATOLOGICKÝCH STAVOV PSYCHOLÓGIA FÁZOVÝCH STAVOV PSYCHOEMOCIONÁLNA A FYZIOLOGICKÁ MERIDIÁNOVÁ GYMNASTIKA - podrobná metodika tréningu GYMNASTIKA VNÚTORNÝCH ORGÁNOV- podrobná metodika tréningu ŽIVICOVÉ KÚPELE ZALMANOVA – podrobná metodika použitia YOGA PULZU A MOŽNOSTI APLIKÁCIE PULZU – podrobná metodika použitia HĹBKOVÁ MERIDIÁNOVÁ MASÁŽ NOHAMI – podrobná metodika aplikácie VISCERÁLNA MASÁŽ VNÚTORNÝCH ORGÁNOV - podrobná metodika aplikácie Doplnkové metódy