ZVUKOVÉ KÚPELE S TIBETSKÝMI ZVUKOVÝMI MISAMI

Tibetské misy ODZRKADĽUJÚ NÁŠ VLASTNÝ STAV. Keď sa s nimi dostaneme do jednoty, vchádzame do zvuku, zvuk nás vťahuje do seba, telesnosť sa stráca a my sa stávame zvukom. Nejde o muzikoterapiu, o výlučne  sluchový zážitok z hudby. Je to zážitok mimo počuvania  hudby sluchom, mimo počúvania hudobných tónov a melódií. V tomto prípade sa stávame sami zvukom, vnímame ZVUK ZVUKU. Zvuková kúpeľ a terapia dostáva do stavu synchronizácie naše fyzické, biologické a energetické telá. Zapája sa aj úroveň psychoemocionálneho tela. Usporiadanie častí do  jednoty sa deje prostredníctvom zvukovej rezonancie.Vzájomne sychronizujeme naše biologické funkcie: rytmus srdca, dýchanie, metabolizmus, mozgové rytmy...

ZVUKOVÉ KÚPELE V SKUPINE DO 10 osôb každú druhú stredu v Banskej Bystrici v štúdiu ALISHABA.

Je potrebné prihlásiť sa vopred na  0902810777 alebo na urgelar@gmail.com

ROČNÁ ŠKOLA YOGY A QIKUNG TALGAR - PODĽA POVODNÝCH TRADÍCIÍ

Yoga a Qikung v systéme Talgar sa líšia od súčasnej komerčnej scény východných praktík absolútne novým prístupom k človeku. Tým je návrat k prapôvodným zdrojom, reálnej práci s rôznymi druhmi energie: vjány,  prány, udány, samány a apány. Tréningy yogy sa uskutočňujú podľa prastarých princípov  árijských véd. Tréningy Qikung sa uskutočňujú podľa neskorších taoistických princípov, ktoré oživil pre prax profesor Lenský. Systémy yogy a qikung sú založené na princípe  nekonania WU WEI, bez mechanického učenia sa vonkajším podobám ktoré učiteľ učí, bez cvikov, bez napodobňovania pohybov učiteľa, bez pevných hraníc v pohybe. Tréning je tekutý a vláčny ako voda tečúca bez pevných hraníc. Princíp nekonia sa rozvíja súčasne v tele, duchu, energii bez oddeľovania. Podstatou praktík  je rozvíjanie stavov, 12 psycho emocionálnych zafarbení v súlade s cyklickosťou prírody. Zabezpečuje pevné zdravie a pozitívne cítenie. 

Pre dochádzajúcich funguje ročná škola - séria sobotncý seminárov počas 10 mesiacov:

26.1    23.2.    30.3.     27.4.     25.5.       29.6.        27.7.  15.9.     13.10.

24.8.-28.8. 5 dňový letný tábor Talgar v Zaježovej

 

V Banskej Bystrici  s uskutočňujú pravidelné tréningy: 

Kurz Yoga Talgar  4 mesačný: 15 tréningov počas mesiacov apríl–júl                                                                 štúdio ALISHABA, DOLNÁ ul.9

Štvrtok: tyrkysova sála: 19.00 - 20.30

Cena tréningu: jednorázovo 10€, pri úhrade celého kurzu:8€

Cena celého kurzu: 120€

PRVÝ TRÉNING: 11.APRÍLA, ZÁVEREČNÝ TRÉNING: 25.JÚLA

                         

VÍKENDOVÝ SEMINÁR YOGY - SUMARIZÁCIA ROČNÉHO KURZU

Tréning na báze kláštorných tradícií adaptovaný profesorom Lenským, v kláštoroch nazývaným Don Men, slúži na rozvíjanie zúženej amplitúdnosti organizmu a jeho prispôsobeniu súčasným zmeneným podmienkam života. Yga a Qikung novej éry sa venuje podstate človeka. Tou je jeho duch, ktorý nastavuje psychiku a zapína fyziologické procesy. Rozvíja hlboké, sýte a čisté emócie. Tréning má svoju statickú a dynamickú podobu.  Dynamické praktiky sa opierajú  o  telesnosť, hmat kinestetické vnímanie. Majú varianty jangové a jinové. Na semináre sa zosumarizuje  obsah polročného kurzu. Podrobne sa budeme venovať analýze a detailom tréningových metód, ich nuansám. Budeme sa venovať všetkým oporám organizmu a  pripravými tréningové plány pre domáce tréningy.

 

LETNÝ TÁBOR HATHA YOGY S ROBERTOM URGELOM

Robert Urgela je zakladateľom systému Talgar na Slovensku, je žiakom profesora Lenského autora teórie mnohopolárnosti, ktorý oživil už zabudnuté tradície pôvodnej védskej yógy pre súčasnú generáciu. Výuku východných praktík v nekomerčnej podobe vedie od roku 1989. Na letnom tábore bude sprevádzať účastníkov všetkými dôležitými princípmi prastarej árijskej yogy, kde každý pohyb sa objavuje zaslúžene so sprievodnými pocitmi energie prán. Obsahom tábora budú praktiky, nie v podobe módneho joga fitnes trednu, ale hlbokých vnútorných praktík ktoré rozvinuli v ášramoch, kláštoroch a klanoch Orientu. Bude zameraný na praktický tréning a na rozvíjania vnútornej duchovnej, energetickej a fyziologickej podstaty pôvodnej védskej yogy a čínkseho qikung. Naše tréningy nebudú gymnastickou  interpretáciou východných praktík na svalovej báze, ale sa budú opierať o stimuláciu zmyslových analyzátorov – energie 5 prán podľa pôvodných zdrojov. Hlavnou témou letného tábora vroku 2018 bude syntéza meridiánovej energetiky, praktík asán,  pranajámy a yogy pulzu. Časť prakík bude venovaná prechodu na energetiku uzlov - čakier. Veľká pozornosť bude venovaná Nada yoge, energetike zvukov, mantrám a meditáciám so zvukmi tibetských mís.

TERMÍN TÁBORA V ZAJEŽOVEJ: 24.8.-28.8.2019

KURZ ZVUKOVEJ TERAPIE TIBETSKÝMI MISAMI

Pre koho je základný kurz určený? Pre každého kto chce získať stabilné základy pre používanie tibetských zvukových mís. Pre záujemcov o metódy zvukovej terapie, pre začínajúcich alebo už praktikujúcich alternatívnych terapeutov, masérov, špecialistov v oblasti welness, zdravotnícky personál, súkromné osoby. Účastníci sa oboznámia s pôvodnou védickou koncepciou používania zvukov. Zároveň aj s výsledkami moderných vedeckých výskumov v oblasti pôsobenia zvuku na organizmus človeka. Osvoja si postupy uvoľnenia stresu, harmonizáciu, relaxáciu, stimuláciu samoliečebných a regeneračných procesov organizmu zvukom, ktoré prispievajú k zlepšeniu a udržaniu vyrovnaného psychického a telesného zdravia človeka. Dané postupy prispejú aj k osobnému rastu a seba rozvoju špecialistu - zvukového terapeuta. 

 TERMÍN: 9.-10.2019  Alishaba Banská Bystrica

 

KURZ TERAPEUT TRADIČNÝCH OZDRAVOVACÍCH PRAKTÍK ®

Ponúkaný vzdelávací program je zameraný na výučbu postupov slúžiacich reorganizácii vnútorných procesov organizmu v závislosti od jeho charakteru, za účelom aktivácie vlastných liečivých síl. S rôznymi charaktermi súvisia rôzne patologické stavy. V prvom rade je potrebné rozlíšiť jednotlivé fázové stavy človeka. Každá konkrétna fáza môže byť nepatologická alebo konfliktná vyvolávajúca dysbalancie. V rámci programu sa vyučujú prejavy a súvislosti  fázového charakteru človeka a jeho zdravia. Osvojuje sa  psychológia  patologických stavov a spôsoby jeho diagnostiky. Terapeuti získajú teoretické poznatky aké nástroje je možné použiť pre reguláciu stavu človeka a praktické návyky ako ich aplikovať. V procese poskytovaných procedúr a aktívnych tréningov sa formuje podstata človeka: jeho osobný fázový stav, ktorý zosúlaďuje jeho charakter, fungovanie fyziológie a emocionálne reakcie. Pritom sa  začnú strácať chorobné symptómy a príčiny problémov.Diagnostika  fázového stavu umožní pochopiť príčiny narušenia zdravia organizmu, spoznať psychologické črty a problémy svojho charakteru, nájsť svoje rezervy a slabé miesta. Diferenciácia stravy podľa fázových stavov umožňuje zvoliť stravu podľa aktuálneho charakteru človeka. Meridiánová energetická  gymnastika je profylaktikou narušení zdravia a silným nástrojom pre korekcie už vzniknutých problémov. Živicu ako stimulujúci prostriedok používali v Číne už pred 3 tisíc rokmi. Živicové kúpele doktora Zalmanova poskytujú možnosť ozdravenia človeka  obnovením priepustnosti jeho kapilár. Súčasťou kurzu je osvojenie si základov teórie kapilaroterapie, na  základe ktorej živicové kúpele fungujú. Daná metóda obnovuje  kapilárny krvný obeh v tkanivách. Zároveň zosilňuje vylučovanie odpadových toxických  látok, produktov metabolizmu organizmu. Metóda takýmto spôsobom normalizuje život buniek organizmu. Hĺbková meridiánová masáž nohami sa uskutočňuje vo vzájomnej spolupráci terapeuta a pacienta. Podporuje prácu vnútorných orgánov a všetkých kľúčových systémov organizmu. Uskutočňuje sa v súlade s meridiánovým systémom a je sprevádzaná mudrami a špeciálnym spôsobom dýchania. Metóda srdcového pulzu. Zmenou charakteru pulzu sa mení fyziologický stav človeka a nastavenie jeho emócií. Daná metóda pôsobí predovšetkým na nervový systém a urýchľuje vnútornú reorganizáciu procesov zotavenia organizmu. Prostredníctvom pulzácie je možné posilniť deficitné psycho emocionálne stavy. Pozdrav Slnku v energetickej variante je nástrojom zapínania silových spojení medzi bunkami.  Terapeutické thajsko yógové praktiky  ásan s asistenciou sú pre klienta pasívnou energetickou stimuláciou. Staroslovenský trenažér PravIlo je nástrojom prechodu z pasívneho uzavretia do aktívneho otvorenia. K praktikám vyučovaným na kurze patria doplnkové metódy ako čajový obrad, metóda sťahovania energetických zón, hĺbková masáž bránicou. Slúžia na efektívnu kompenzáciu nepriaznivých ekologických a sociálno spoločenských faktorov, ktoré vážne narúšajú zdravie súčasnej populácie.    

TERMÍM:

4.7.7.2019 

19.-21.7. 2019

 

 

WORKSHOPY

Praktické workshopy sú venované špeciálnym programom. Sú určené laickej verejnosti, profesionálom, terapeutom, pacientskym združeniam... Výdobytky civilizácie prinášajú so sebou stratu harmónie a Jednoty človeka. Prejavuje sa to narušením fyzického alebo psychického zdravia. Človek s problémami má tendenciu hľadať riešenia mimo seba. Pre tých, ktorí sa rozhodli zobrať zodpovednosť za seba do svojich rúk, sú venované workshopy s témou liečebných aspektov praktík Východu. Hlavným obsahom výuky su praktiky pre odstránenie sebablokovania organizmu, oživenie všetkých vrstiev organizmu, pohybového aparátu, lymfaticého, krvného obehu, nervového systému, tráviaceho a endokrinného aparátu, a psychiky.

TRÉNINGOVY TÁBOR S PROFESOROM LENSKÝM

Výuka sa uskutoční v ruskom jazyku. Je zameraný na technológie mnohopolárnosti v oblasti rozvíjania nových ľudských vlastností, ktorým sa venovali k neprístupných kláštoroch a ášramoch. Tábor sa uskutoční v letných mesiacoch v trvaní 10 dní.

Profesor Lenský hovorí: „Súčasní predstavitelia hatha jogy sa dopúšťajú  zásadnej chyby. Vykonávajú mechanické spĺňanie, zaujímanie ásan. Prvotné  sanskrtské zdroje hovoria o o tom že bez pocitov potešenia nieto ásany. Všetko mechanické treba s potešením rozpustiť.

Zmysel jogy je V NEPRÍTOMNOSTI EGA, Nevykonávame pohyby svojou vôľou, chcením, úsilím. Do ásan skrúca fyzické telo skrúca druhé telo - pocitové, ktoré  je v napojení na fyzické.To oduševnenie nás zachytí a ťahá do pozície. Nemiešame  sa do vychutnávania energie umom, intelektom: či to robím dobre, správne. Tak vzniká prirodzená nová vnútorná mozaika. Vnútorná konfigurácia energie bude zodpovedať vonkajšej – ásane, pozície  taichi, qikung,.. Našim učiteľom je pocit slasti ktorý jediný má právo vytvorenie zmeny. 

 TERMÍN: podľa dohody s profesorom Lenským

KURZ THAJSKEJ MASÁŽE tradičného thajského liečebného umenia

Thajská masáž je  somatickou metódou vychádzajúcou zo spirituálnych ayurvédskych  tradícií, ktorá bola štandadartne vykonávaná v budhistických kláštoroch. Termín "Thajská masáž" je slangovým výrazom používaným predovšetkým západnými turistami v Thajsku. Pôvodne sa pre túto metódu  používal názov "Nuat phaen boran" - "starobylá - tradičná liečba - masáž" Thajská jógová terapeutická masáž / Traditional Thai Medical Massage, Thai Yoga, Thai Yoga Massage, Yoga massage, Thai classical massage, Thai bodywork/ je systémom energetického vyváženia organizmu vykonávaná pomalými ťahovými pohybmi, mäkkou manipuláciou   spojovacieho tkaniva a  pôsobením tlakom na zóny, body, dráhy,  body.

TERMÍN: 11.-14.4. 2019 Alishaba, Banská Bystrica

KURZ MASÁŽE NOHAMI BIELY MEDVEĎ - základy

Masáž nohami Biely Medveď je metódou  hĺbkového prepracovania  organizmu cez oporno pohybový aparát. Vykonávanie tejto unikátnej formy masáže „objednáva“ zosilnenie krvnej kapilárnej cirkulácie  v stiahnutých, stuhnutých častiach tkanív,  v ktorých už začal stagnovať krvný  tok.  Masážou Biely Medveď  narastá energetický rozkyv človeka. Zúženie  energetického potenciálu medzi fázami otvorenia a uzavretia obmedzuje naše fyziologické funkcie. Zároveň sa automaticky zapína obranná reakcia zužujúca schopnosť prežívania emócií. Obranná reakcia je  psychickou  bariérou, ktorá je  často väčšou prekážkou než samotné telesné obmedzenie hybnosti, funkčnosti. V obrannej reakcii sa znižuje efektivita všetkých prostriedkov, ktoré človek používa pre svoje ozdravenie. Človek, ktorý zapol obrannú reakciu,  postavil hranicu vo svojom duchu a tým znemožňuje aby sa jeho stav začal zlepšovať. Veľkým prínosom tlakovej  masáže nohami je, že odoberá obrannú reakciu. Človek po nej začína pociťovať signály ľahkosti, radosti zo života, bezstarostnosti, v závislosti od sily obrannej reakcie. Svoje problémy začína zvládať ľahšie. Začína sa meniť jeho psychika, dokáže odpustiť, stáva sa srdečnejším, veľkorysejším. Vďaka hĺbkovej masáži sa obranná reakcia rozpúšťa a človek sa uvoľňuje telesne aj psychicky.

TERMÍN: 18.-19.5.2019  Alishaba Banská Bystrica