Yoga, Qikung, masážne umenia, tréningové systémy v starých časoch v ich pôvodnom, ešte podvojným umom neovplyvneným spôsobom, boli založené na princípoch mnohopolárnosti. Súčasná interpretácia starých učení, tradičných praktík je výlučne podvojná a lineárna. Hľadá sa zmysel, význam, účel, metódy sa kopírujú princípom analógie, opakovaním. Zaoberajú sa kvantitatívnymi ukazovateľmi: počtom, kilometrami, váhami, oceňujú sa úrovne na báze hierarchie. Keď sa učenia východu začali preberať ľuďmi západného svetonázoru, v ich rukách stratili svoje pôvodné poslanie, stali sa nefunkčnými. Pôvodná psychotechnika východu sa nahradila kopírovaním pohybov, alebo teoretizovaním, abstrakciami. Schopnosti sa nahradili poznatkami. V ústach západných učiteľov termíny východu začali slúžiť západnému chápaniu. Výsledky východu sa  západnými lineárnymi metódami dosiahnuť nedajú.

S mnohopolárnym prístupom k človeku prostredníctvom systému Talgar sa  mi podarilo stretnúť vďaka svojmu priateľovi z detstva Ivanovi približne v rokoch  1994 - 1995. Začal mi odovzdávať svoje skúsenosti získané v škole V.V.Lenského v Moskve. V tejto oblasti – kvalitatívnych vlastností človeka, nie je možné čosi odovzdať, bezprácne darovať. Preto presnejšie povedané učil ma ako nové skúsenosti nabrať, objaviť v sebe samom. Bol to zlomový moment v mojom živote.

V roku 1997, na pozvanie Ivana, profesor Lenský navštívil Slovensko. Bolo to za účelom vedenia výuky pre nových záujemcov o metódy  starých východných  kláštorov. Lekcie tohto výnimočného človeka v Banskej Bystrici sledoval v tom čase len úzky okruh záujemcov.

Nové smerovanie sytému Talgar a nový hlboký obsah praktík som začal spoznávať priamo na seminároch V.V.Lenského  od roku 2004.  Na jeho seminároch  som medzi jeho žiakmi  stretol  niekoľko talentovaných hľadajúcich ktorý sa seriózne  zaoberali rozvíjaním seba, ktorí  neboli len "zaujímajúcimi" sa. Spolupráca s nimi  priniesla taktiež zaujímavé ovocie. S jedným  z nich sa každoročne stretávame pri jeho návšteve Slovenska.

Do stretnutia sa so systémom Talgar, štýlom Dana a s osobou Vasilija Lenského som sa považoval, podobne iným, za erudovaného, znalého v oblasti človeka. Mal som za sebou štúdium akupunktúry pre nelekárov a tui na, poznal a vykonával som rôzne druhy masáží, venoval som sa  niekoľkým druhom bojových  umení aj s ich filozofickým kontextom. Ako tréner a inštruktor v čínskych aj japonských formách BU som aktívne vyučoval bojové umenia. Vďaka systému Talgar som spoznal že to všetko boli iba „hrátky“ a iba teraz som sa ocitol na začiatku všetkého. Predchádzajúce skúsenosti sa zrazu zmenili a začali vytvárať nový obraz, systém. Anuloval som starý spôsob  poznávania, starý svetonázor  a staré, v skutočnosti nefungujúce prístupy. Nové vnútorné technológie a nový prístup k sebe samému, mi umožnili podobne ako  mnohým ďalším z okruhu mojich súputnikov okolo Vasilija Lenského,  vykonať kvalitatívny skok. Nie  lineárne dopredu  alebo dozadu ale iným smerom, smerom k novým nedvojným možnostiam človeka. Nový systémový spôsob nazerania umožňuje pochopiť a zvládnuť akýkoľvek štýl, prácu, školu, metódu venovanú  človeku ako syntéze makro a mikrokozmu. A to všetko na novej úrovni. 

Princípy mnohopolárnosti sú  v mojom prípade základom nového prístupu pri praktikovaní yogy, qikung, masáže Biely Medveď, posilňovania s energiou qi, diagnostike fázových stavov, yoge pulzu a ďalších praktikách slúžiacich pre rozšírenia životného priestoru. 

Vasilij Vasilievič Lenský

Kto je tento človek, ktorého dielo je unikátnym nielen v oblasti východných náuk, ale aj vo vede, filozofii a umení?

Je vedcom, výskumníkom, autorom mnohých kníh, monografií, dizertácií, výskumných prác, hudobným skladateľom a autorom teórie mnohopolárnosti. Narodil sa v roku 1941 v oblasti Alma Aty v mestečku Talgar. Vasilij Vasilievič Lenský je nezvyčajným majstrom qikung, a yogy. V kláštoroch Ťan Šanu je známy ako láma Don Men. Vo svojej mladosti ovládol fenomény ktoré boli výsledkami staročínskych praktík Qikung, bojových umení Tantry, Sankjy, Dhogčen, I ťing...

9.Júla 1956 mladý Vasilij jasne spoznal že svet západného intelektu je zostrojený výhradne na  dvojpolárnych vzťahoch, pospájaných lineárnosťou.

Od tejto doby  začína etapa  rozvíjania novej éry v ume, duchu, technológiách a konkrétnych metódach človeka.

V roku 1976 vydáva monografiu Kríza vedy. V 90.tich rokoch  začína aktívne vyučovať svojich prvých žiakov. V posledných rokoch často prednáša a vedie  kurzy na báze mnohopolárnosti.

 

Čo je mnohopolárnosť?

Objav mnohopolárnosti, revolučnej vedy  o človeku, prírode, vesmíre znamená prelomový moment v histórii ľudstva. Dáva odpovede na rozvoj človeka po každej jeho stránke, fyzickej, duchovnej aj energetickej. Ukazuje na možnosti nových technológií, na možnosti zabezpečenia ľudstva potravinami, na možnosť riešenia krízy jednotlivca aj prežitia ľudstva ako celku.

Mnohopolárnosť vysvetľuje zákony  prírody, sily vzájomného pôsobenia v biosfére a spôsob vytvárania vzťahov vo vonkajšom vesmíre – v makrokozme ako aj vo vnútornom vesmíre človeka – mikrokozme a zároveň aj v sociálnom kozme – ľudskej spoločnosti. Takýto nový, netradičný a  zjednocujúci pohľad  na zákony troch vesmírov sa objavil prvýkrát v histórii ľudstva. Ľudstvo sa až na  výnimky,  vo svojej histórii  doteraz   vyvíjalo na základe zákonov dvojpolárnosti. Základy mnohopolárnosti sa už v histórii objavili v Tibete, Číne a Japonsku. Tieto energetické zákony sú adekvátne  svetonázoru  orientálneho typu.

Vasilij Lenský sa stal nositeľom  Nového poznania, ktorým zjednotil  poznanie bezprostredného  charakteru Orientu s poznaním sprostredkovaného typu západu. Ponúka nový chod a nové, konkrétne  metódy duchovnej transformácie človeka.

V horských kláštoroch Altaja a Ťan Šanu, ktoré  sú pre ľudí západu neprístupné, sa mladý Lenský stretol s javmi, ktoré sú z hľadiska západného svetonázoru neprijateľné. Ich základom bola nedvojnosť. V kláštoroch  sa stal známym ako patriarcha Don Men. Sám vytvoril metódu, ktorú trénoval s mníchmi. Štýl Dana  je syntézou stimulácie všetkých  zmyslových analyzátorov a môže slúžiť aj ako bojové umenie.

Lenský sa rozhodol vrátiť do západnej spoločnosti, aby na princípoch  a metódach vedy zopakoval, to čo vyskúmal priamo na sebe. Vytvoril syntézu psychotechník Východu s vedeckým prístupom Západu. Efekty viacpolárnych javov mnohokrát demonštroval pred  špeciálnymi komisiami v laboratórnych podmienkach. Svedkami unikátnych experimentov  boli experti potvrdzujúci  protokoly výsledkov.

O nič menej zaujímavé sú aj  výsledky  jeho práce s formovaním  vnútorného prostredia človeka. Tie už poznajú na sebe aj  prví účastníci výuky systému Talgar na Slovensku. Yoga a Qikung v systéme Talgar sú cestou k prvému  stupňu mnohopolárnosti. 

Úryvky z knihy V.V.Lenského Cesta k sebe na FB

Kniha V.V.Lenského Hviezdy Ťanšanu v slovenskom preklade

Sedem článkov V.V.Lenského na stiahnutie

Teória mnohopolárnosti - článok Eugenika blog 

Talgar - systém na báze mnohopolárnosti

VIDEOGALÉRIA - ZÁKLADY MNOHOPOLÁRNOSTI, TEÓRIA A PRAX VIDEOGALÉRIA : VASILIJ VASILIEVIČ LENSKÝ - AUTOR TEÓRIE MNOPOLÁRNOSTI

Mnohopolárnosť základné princípy

MERIDIÁNOVÝ SYSTÉM

Fáza Vyšší Jang AČA

Fáza Malý Jin IRI

Fáza Pustého Jin REČI

Fáza Svetlý Jang ALLA

Fáza Vyší Jin ULU

VCHÁDZANIE DO VNÚTORNÉHO KOZMU A PRINCÍPY TRÉNINGOV SEBAFORMOVANIA

MNOHOPOLÁRNY SYSTÉM DANA

UKÁŽKA Z TRÉNINGU

Hviezdy Ťan Šanu úryvok 2. Hlava

Druhá hlava knihy „ŽIVÉ HORY“ nás privádza do horskej osady kde sa mladí aj 100 roční venujú tréningom rodu „ŠA“ s energiou Čchi. Čitateľ dostáva lekcie z bioenergetickej astrológie Ťan Šanu.