Yoga podľa védskych tradícií

Yoga a Qikung v systéme Talgar sa líšia od súčasnej komerčnej scény východných praktík absolútne novým prístupom k človeku. Tým je návrat k prapôvodným zdrojom, reálnej práci s rôznymi druhmi energie: vjány,  prány, udány, samány a apány. Tréningy yogy sa uskutočňujú podľa prastarých princípov  árijských véd. Tréningy Qikung sa uskutočňujú podľa neskorších taoistických princípov, ktoré oživil pre prax profesor Lenský. Systémy yogy a qikung sú založené na princípe  nekonania WU WEI, bez učenia sa vonkajším podobám ktoré učiteľ učí, bez cvikov, bez napodobňovania pohybov učiteľa, bez pevných hraníc v pohybe. Tréning je tekutý a vláčny ako voda tečúca bez pevných hraníc. Princíp nekonia sa rozvíja súčasne v tele, duchu, energii bez oddeľovania. Podstatou praktík  je rozvíjanie stavov, 12 psycho emocionálnych zafarbení v súlade s cyklickosťou prírody. Zabezpečuje pevné zdravie a pozitívne cítenie.                                                                      

NÁVRAT K PODSTATE

Bázou yogy je obrátenie vedomia smerom dovnútra vlastného organizmu. Je to tzv. pratjahara. Rozvíjaním nových vlastností zmyslov na báze pratjahary vzznikajú a rozvíjajú sa tzv. tanmatry, jemnohmotné telá. Náplň tréningov tvoria nasledovné aspektami yogy.

ÁSANY
Ásany nie sú gymnastikou. V hatha yoge podľa prastarých védskych princípov: slúžením pocitom potešenia, v stave hraničného vychutnávania sa objavujú fixácie - ásány. V ásane sa zosúlaďuje vnútorné telo pocitov s vonkajším telom v harmonickom chode. Ásanám sa nedá naučiť opakovaním, kopírovaním. Vznikajú prirodzene pri napĺňaní sa potešením, premývaním pocitmi energie vjány a prány vtedy, keď telo už nie je možné ďalej skrútiť.Tak prirodzene vzniká ásana s vychutnávaním psychického stavu potešenia.

PRÁNAYÁMA 
Energia prány sa objavuje vtedy ak začíname cítiť potešenie z procesu dýchania. Spôsob naberania prány v pránayame začali v modernej dobe považovať za dýchacie cvičenia. Mechanickým sledovaním dýchania a zafixovaním rytmu, opakovania a dýchacích pohybov bez potešenia, došlo k zámene prány – vychutnávania nádychov a výdychov, utápania sa v dýchaní, za dýchacie cviky. Prána sa netýka výmeny dýchacích plynov ale stimulácie čuchového analyzátora. Kľúčom k práne je hľadanie vnútorného stimulátora, zachytávanie príjemných, radostných pocitov z dýchania. Tieto pocity sa zosilňujú, rozvíjajú a postupne vedú po tele. Pránayáma má dynamické a statické variácie, dvoj a viactaktné spôsoby prevedenia. Stimuláciou analyzátora čuchu a dýchacieho analyzátora môže človek sumarizovať v sebe energiu, pôsobiť na medzibunkové spojenia a rozširovať svoje možnosti, svoje adaptačné mechanizmy. Pri pránayáme dôležitú úlohu majú emócie a psychika. 

UDDÁNA
Energia uddány pôsobí hlboko na molekulárnej úrovni. Uddána vzniká stimuláciou chuťového analyzátora smerom do vnútra organizmu. Táto praktika stimulácie „vnútornej chuti“ bola doteraz v Európe nezmámou. Účinok udány sa opisuje už v starých ayurvédskych textoch. Uddána pôsobí hlboko a osviežuje celý lymfatický systém. Poskytuje nové možnosti pôsobenia na seba samého. Obrátenie analyzátora chuti začína v oblasti hornej časti hrdla, pod jazykom. Sladké pocity doprevádzajúce uddánu sa postupne rozlievajú do vnútra organizmu. Dobre sa jej podriaďuje napr. črevný trakt, ktorého stav je pre obranné mechanizmy organizmu veľmi podstatný. Uddána je cestou k stimulácii celého hormonálneho systému, vrátane hypofýzy a biochemických procesov.

 APÁNA                     

Keď sa energia apány v dolnej časti tela pri praktikách spája s pránou z hornej časti tela, objavujú sa nové doplnkové vlastnosti organizmu. Znamená to stav superzdravia. Dvíhanie apány a klesanie prány trénujeme v uzáveroch, pri stimulácii v tzv. „bandchách“. Uzávery v yoge vytvárajú podmienky pre zosilnenie energetických procesov, kedy vnútorný kozmos je prinútený vytvárať doplnkové možnosti. Uzávery sa týkajú troch oblastí energetického a fyzického tela: hornej, strednej a dolnej bandchy. Pri tréningu medzi nimi dochádza k vzájomného prepojeniu predovšetkým prostredníctvom prány a apány. Praktikami riadiacimi pránu a apánu pripravujeme prechod organizmu na čakrovú energetiku. Čakrový systém v hotovej podobe neexistuje, je iba v potenciálnom štádiu. Jej rozvinutie je podmienkou aj pre energiu kundalíny ktorá sa začína dvíhať v dolnej bandche, dolnom energetickom kolese. rgiu kundalíny ktorá sa začína dvíhať v dolnej bandche, dolnom energetickom kolese.

NIDRA YOGA „Božské uvoľnenie“ 
Yoga nidra je umením hlbkokého uvoľnenia a skutočného oslobodenia tela, mysle a duše v stave medzi bdením a spánkom. Prináša hlboký odpočinok nervového systému. Zlepšuje pamäť, zvyšuje tvorivé schopnosti a dokáže transformovať osobnosť človeka. Je považovaná za bránu k samadhi, k dosiahnutiu absolútnej reality. Nidra yoga učí ako hľadať pokoj a mier vo svojom vnútri. Je umením rozpúšťania napätia v prvom rade v ume a v psychike, nie je telesnou praktikou. Telo je nástrojom a podmienkou uvoľnenia. Praktikovanie Yoga nidry dokáže zbaviť človeka emocionálneho napätia a aj ním vyvolaných dysbalancií

MEDITAČNÁ PRAX
Meditácia - dhjána je psychotechnikou ktorá začína bez poznatkov, pravidiel, lineárnych postupov. Znamená ABSOLÚTNU Jednotu bez obsahu. Duchovnosť a rôzne psychotechniky sa v súčasnosti mnohokrát stávajú špekulatívnym tovarom, módnym trendom. V nich absentujú tvorivé procesy a schopnosť vytvárať harmóniu. Podstata psychotechniky systému Talgar je v tvorení. Začína tam kde západné metódy končia. V západných psychotechnikách je vždy prítomné EGO. V najlepšom prípade sú neutrálne. Majú však ďaleko k zmyslu dávania, rozpúšťania egocentrizmu. Meditačné techniky slúžiace zapnutiu stavu meditácie, dhjány v systéme Talgar slúžia odovzdaniu sa vonkajšiemu Egu. Zapína sa tým proces zjednocovania vnútorného a vonkajšieho kozmu.

MANTRA YOGA
Jedným z nástrojov meditačnej praxe je mantra. Zvuky človeka západu v súčasnostii už nie sú fyziologické, stratili svoj vnútorný efekt. Mantru v rámci tréningov používame predovšetkým ako fyziologický zvuk, nie zmyslový. Zmyslové mantry sú podvojnej povahy, vytvorené pravostranným QI jinového charakteru. Je nedostatočné slová v mantrách iba mechanicky opakovať , vyslovovať a recitovať. Fyziologický a energetický účinok zvukov sa objavuje vtedy, keď vychutnávame každé zvučanie prenikajúce skrz telo do hĺbky organizmu až do kostí.

YOGA SRDCOVÉHO PULZU        

Ďalším nástrojom pri meditáciách je vnímanie osobného pulzu. Pulz vo vedomí je signálom z vnútorného kozmu. Yoga pulzu obracia človeka na stranu Vnútorného, prostredia, ktorá nejestvuje v úplnej a hotovej podobe. Riadením pulzu spoznávame vytvárame a riadime toto nové prostredie. Takéto používanie svojho pulzu sa stáva blahodarným. Pokiaľ sú vo vonkajšom svete problémy, pulzácia umožňuje návrat do zmeneného žiarivejšia sveta. Meditačná prax Yogy pulzujúceho vesmíru je základom obrodenia kvalít a vlastností človeka na novej úrovni s rozšírenými životnými funkciami. 

 

A S P E K T Y   T R É N I N G U
 
  TELO - UPEVNENIE ZDRAVIA

Tréning v systéme Talgar umožňuje: 

  •   zbaviť sa nadbytočných látok
  •  stimulovať vnútorné orgánovy
  •  lymfatickú drenáž, hĺbkovú detoxikáciu organizmu 
  •  rozvíjať imunitný systém, zlepšiť obranyschopnosť organizmu
  •  obnoviť pružnosť a elastickosť pohybového aparátu
  • zbaviť sa napätia nervového systému, pretaviť „jed v nektár“-  transformovať negatívny stres v pozitívny
  • energeticky rozkývvať zúžené funkcie organizmu 
  • získať silné pozitívne emócie
ENERGIA
Tréning je založený na  osvojovaní si umenia VCHÁDZAŤ DO ENERGETICKÝCH STAVOV. Znamená to stimulovať u seba  energiu Qi, a ďalšie formy  doplnkovej energie tak, aby pohyby viedla energia zvnútra. Neučíme sa žiadnym pohybom napodobňovaním. Mojou úlohou je vás pri tréningu oboznamovať s postupom stimulácie a pomáhať zintenzívňovať vaše stavy, energiu a jej psycho emocionálne parametre. V každom štádiu  sa pracuje  telom emócií, tzv. druhým telom na jednotlivých častiach tela, na vnútorných orgánoch a na tele ako celku. Energetické fázy sa rozvíjajú do naplnenosti a  pri dosiahnutí hranice  stavu  postupujeme o krok ďalej. Stagnácia fyziologických a psychických procesov zapríčiňuje patológiu. Pri vyčerpaní  svojich fázových možností  je harmonické prejsť do nasledovnej fázy.
 
  DUCH  - OKOLNOSTI ČLOVEKA A RIADENIE UDALOSTÍ

U človeka existuje  sebablokovanie. Blokovanie je na stranu otvorenia aj uzavretia. Sú spojené s bežnými návykmi, reflexmi, myslením, oceňovaním sa. Sú  prejavom zužujúcich sa funkčných hraníc.Je niekoľko spôsobov ako rozpustiť sebablokovanie a ovplyvniť vývoj udalostí svojho života. Praktikami môžeme vytvárať nové POLE SVOJHO EXISTOVANIA.Tak sa dajú rozblokovať sebaohraničenia. Odrazí sa to na: okolnostiach života, udalostiach ktoré nás stretnú, na osobnom zdraví, na funkčnosti organizmu. Náhodné udalosti v živote nebývajú. Vo svojich tréningoch s jednotlivými formami energie pridávame formovanie svojej karmy, svojho tela okolností. Pri tréningu naberáme maximálne intenzívne pocity potešenia ktoré ako ihly nabodávajú naše telá okolností a tým formujú realizáciu novej skutočnosti.